Dokumentacja medyczna jest udostępniana na poniższych zasadach:

– Pacjentowi, którego ta dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu

tożsamości: np.: dowód osobisty, paszport,
– Przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego
dokumentu:
– Rodzice, do chwili ukończenia przez dziecko 18 lat, za okazaniem swojego dowodu
osobistego,
– Opiekunowie ustanowieni przez sąd, za okazaniem stosownego orzeczenia (Opieka
nad małoletnim, opieka nad niepełnosprawnym lub ubezwłasnowolnionym, kurator
itp.),
– Osobie upoważnionej przez pacjenta, posiadającej pisemne upoważnienie z
notarialnie lub urzędowo poświadczonym podpisem upoważniającego,
– Po śmierci pacjenta prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba
upoważniona przez pacjenta za życia w pisemnym oświadczeniu.

 

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 06.11.2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz 159 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 29.06.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie MZ z dnia 21.12.2010r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz 1697 z późn. zm.)