KLAUZULA INFORMACYJNA HIPOKRATES WĘGRÓW SP. Z O.O.

            W związku z wymogami art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”), przedstawiamy poniższe informacje.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych będzie HIPOKRATES WĘGRÓW Sp. z o.o. z siedzibą i adresem przy ul. Gdańskiej 80e w Węgrowie, 07-100 Węgrów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 000084825, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 824-18-10-710/dalej jako: Spółka/.. Możesz się z Nami skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: ul. Gdańska 80a, 07-100 Węgrów
 • przez formularz kontaktowy na stronie internetowej: www.hipokrateswegrow.pl
 • przez e-mail: rejestracja@hipokrateswegrow.pl
 • telefonicznie: 25 792 51 76

2. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku, jeśli będziemy zobowiązani do jego wyznaczenia, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, informacja o tym fakcie pojawi się na stronie internetowej ADO.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:

 • świadczyć Ci usługi medyczne
 • zarządzać udzielaniem przez nas usług,
 • dokonać rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
 • obsłużyć przekazane reklamacje, opinie i zgłoszenia,
 • archiwizować Twoje dane zgodnie z przepisami prawa,
 • dochodzić i bronić się przed roszczeniami;
 • zapewnić bezpieczeństwo osób i mienia w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
 • realizować wnioski dotyczące Twoich praw wynikających z RODO;

Podstawy prawne przetwarzania Twoich danych to:

 • udzielanie Ci świadczeń zdrowotnych i usług medycznych, ochrona Twojego zdrowia, profilaktyka zdrowotna oraz zarządzanie udzielaniem Tych usług. Takie przetwarzanie regulowane jest przez przepisy prawa, w szczególności: ustawy o działalności leczniczej, ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i odbywa się w związku z art. 9 ust. 2 lit. H RODO;
 • Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych szczególnej kategorii w celach innych niż związane z procesem Twojego leczenia, w związku z art. 9 ust. 1 lit. A RODO,
 • Realizacja umowy na świadczenie usług oraz objęcia umową opieki medycznej, w związku z art. 6 ust. 1 lit. B RODO,
 • Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu określonym bezpośrednio w treści zgody, w związku z art. 6 ust. 1 lit. A RODO;
 • Nasz uzasadniony interes, w związku z art. 6 ust. 1 lit. F RODO polegający na:
  • dochodzeniu roszczeń, obronie przed roszczeniami i obsługą reklamacji,
  • obsłudze przekazanych zgłoszeń i opinii,
  • zapewnieniu bezpieczeństwa osób i mienia, w szczególności poprzez monitoring wizyjny,
  • prowadzeniu marketingu i sprzedaży zgodnie z wyrażonymi przez Ciebie preferencjami dotyczącymi treści oraz kanałami komunikacji (w tym profilowanie),
 • obowiązujące przepisy prawa, w związku z art. 6 ust. 1 lit. C RODO dotyczące
  w szczególności:

  • prowadzenia rozliczeń finansowych, podatkowych i archiwizacji tych danych w szczególności w związku z ustawą o rachunkowości,
  • realizacji Twoich praw wynikających bezpośrednio z RODO;
 • podejmowania działań w celu prewencji chorób w związku z zadaniem realizowanym w interesie publicznym w dziedzinie zdrowia w związku z art. 6 ust. 1 lit. E RODO

4. Informacje dotyczące profilowania

Nie dokonujemy profilowania.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane będziemy przetwarzać, co do zasady:

 • przez 20 lat – w związku z prowadzeniem i archiwizacją dokumentacji medycznej od dokonania w niej ostatniego wpisu;
 • przez 6 lat – w dochodzeniem i obroną przed roszczeniami w związku ze zrealizowanymi usługami;
 • przez 5 lat – na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych, okres liczony jest od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy;
 • przez 30 dni – w związku z prowadzonym monitoringiem wizyjnym;
 • do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli Twoje dane przetwarzaliśmy na takiej podstawie.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe do następujących kategorii odbiorców:

 • podmiotom przetwarzającym dane w Naszym imieniu, są to podmioty którym zlecamy realizację różnego rodzaju usług, np. IT i marketing.
 • podmiotom uprawnionym przepisami prawa, w szczególności:
  • podmiotom medycznym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności opieki zdrowotnej w postaci naszych placówek własnych oraz placówek współpracujących;
  • Towarzystwom ubezpieczeniowym;
  • organom władzy publicznej uprawnionym do pozyskania Twoich danych w związku z prowadzonym postępowaniem;
  • Narodowemu Funduszowi Zdrowia, w ramach realizowania świadczeń z środków publicznych;
 • podmiotom upoważnionym przez Ciebie

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 1. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych lub badania jakości i satysfakcji  – jako że przetwarzamy Twoje dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu,
 2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w celach innych niż w punkcie 1. powyżej,
 3. prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
 4. prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
 5. prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych, tylko w sytuacji jeśli nie będziemy zobligowani przepisami prawa do ich przetwarzania,
 6. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
 7. prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w pkt 1 powyżej).

Prawo wniesienia skargi do organu:

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeśli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o Twoją zgodę, to przysługuje Ci prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

8. Przekazywanie danych do Państw Trzecich

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości naszych usług korzystamy z innych dostawców, np. w zakresie wsparcia IT. W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy Nami a takim podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską, bądź na podstawie odpowiedniej decyzji Komisji Europejskiej.

9. Obowiązek podania danych

W przypadku korzystania z usług medycznych podanie danych osobowych jest wymogiem przepisów prawa. Podanie danych dla skorzystania z innego rodzaju usług, bądź w celu zawarcia umowy jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych uniemożliwi wykonanie usług lub zawarcie umowy.

Jako podmiot medyczny jesteśmy zobowiązani do prowadzenia dokumentacji medycznej. Musi ona zawierać określone przepisami prawa dane. W związku z tym niepodanie danych weryfikujących Twoją tożsamość może skutkować odmową rezerwacji lub wykonania świadczenia.

Także ze względów rachunkowych i podatkowych mamy obowiązek przetwarzania Twoich danych, np. brak danych uniemożliwi wystawienie imiennej faktury.

Dobrowolne jest podanie przez Ciebie nr telefonu i adresu e-mail. Jednakże posiadanie tych danych umożliwi nam kontakt z Tobą w celu potwierdzenia umówionej wizyty.